tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0555-3240   קב': 01התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר סלע רינתשיעורולפסון הנדסה406ב16:00-19:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-3240   קב': 02התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גבאי חניאלתרגילולפסון הנדסה406ב19:00-20:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00