tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0581-4131   קב': 01מעבדה בחומרים הנדסיים
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אליעז נעםמעבדהולפסון הנדסה266ה08:00-11:00 א'
פרופ' גולדפרב אילן
ד"ר ישמח אריאל
פרופ' כהן עמית
ד"ר רוזן בריאן
פרופ' ריכטר שחר
ד"ר שרעבי מירית
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0581-4131   קב': 02מעבדה בחומרים הנדסיים
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אליעז נעםמעבדהולפסון הנדסה266ה11:00-14:00 א'
פרופ' גולדפרב אילן
ד"ר ישמח אריאל
פרופ' כהן עמית
ד"ר רוזן בריאן
פרופ' ריכטר שחר
ד"ר שרעבי מירית
פרופ' ריכטר שחרמעבדה11:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00