tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0581-5233   קב': 01מיקרוסקופית אלקטרונים חודרים אנליטית
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' כהן עמיתשיעורכיתות הנדסה205ה15:00-18:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00