tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
1231-2212   קב': 01התנהגות ארגונית למנהל עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר חן שושישיעוררקנאטי304ב15:45-18:30 א'
פרופ' יחזקאל אורלי
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2212   קב': 02התנהגות ארגונית למנהל עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר חן שושישיעוררקנאטי430ד10:30-13:15 א'
שיעורד10:30-13:15 א'
פרופ' יחזקאל אורלי
שיעוררקנאטי430ד10:30-13:15 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2212   קב': 03התנהגות ארגונית למנהל עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יחזקאל אורלישיעוררקנאטי303ה15:45-18:30 א'
גב' לב-קורן שלי
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2212   קב': 04התנהגות ארגונית למנהל עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר חן שושישיעוררקנאטי303ה15:45-18:30 ב'
פרופ' יחזקאל אורלי
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2212   קב': 11התנהגות ארגונית למנהל עסקים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר חן שושישיעוררקנאטי104ב18:45-21:30 ב'
פרופ' יחזקאל אורלי
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00