tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
1231-2410   קב': 01יסודות המימון-תואר ||
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר צוקרמן רועישיעוררקנאטי406ב15:45-18:30 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2410   קב': 02יסודות המימון-תואר ||
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר צוקרמן רועישיעוררקנאטי253ד15:45-18:30 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2410   קב': 03יסודות המימון-תואר ||
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרנקל סיוןשיעוררקנאטי253ג15:45-18:30 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2410   קב': 04יסודות המימון-תואר ||
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר עודד יעקבשיעורד10:30-13:15 ב'
שיעוררקנאטי403ד10:30-13:15 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2410   קב': 05יסודות המימון-תואר ||
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרנקל סיוןשיעוררקנאטי253ד15:45-18:30 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2410   קב': 06יסודות המימון-תואר ||
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' וואהל אבישיעוררקנאטי407ה15:45-18:30 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2410   קב': 10יסודות המימון-תואר ||
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לוי ארזתרגילרקנאטי406ב18:45-20:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2410   קב': 11יסודות המימון-תואר ||
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לי-לו דורשיעוררקנאטי304ב18:45-21:30 קיץ
שיעוררקנאטי254ו08:00-10:45 קיץ
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2410   קב': 20יסודות המימון-תואר ||
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אקס דןתרגילרקנאטי253ד18:45-20:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2410   קב': 21יסודות המימון-תואר ||
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גליקסמן אייל-יחזקאלתרגילרקנאטי254ו10:45-13:30 קיץ
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2410   קב': 30יסודות המימון-תואר ||
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אטד אהדתרגילרקנאטי253ג18:45-20:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2410   קב': 40יסודות המימון-תואר ||
אחת לשבועייםניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לוי ארזתרגילד17:15-18:30 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2410   קב': 50יסודות המימון-תואר ||
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אחיעז אריתרגילרקנאטי253ד18:45-20:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2410   קב': 60יסודות המימון-תואר ||
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אחיעז אריתרגילרקנאטי407ה18:45-20:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2410   קב': 70יסודות המימון-תואר ||
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אטד אהדתרגילרקנאטי253ו10:45-13:30 קיץ
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-2410   קב': 77יסודות המימון-תואר ||
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אחיעז ארישיעוררקנאטי253ב18:45-21:30 קיץ
שיעוררקנאטי253ו08:00-10:45 קיץ
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00