tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0365-4150   קב': 01אלגוריתמי קירוב לאופטימיזציה קומבינטורית
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בוכבינדר ניבשיעורשרייבר מתמטי007ג15:00-18:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00