tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0509-1424   קב': 01אלגברה ליניארית לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ארז רןשיעוראודיטו.הנדסה020א10:00-13:00 א'
שיעוראודיטו.הנדסה020ד11:00-13:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1424   קב': 02אלגברה ליניארית לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר כהן אסףתרגילכיתות הנדסה207ה12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1424   קב': 03אלגברה ליניארית לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ליפשיץ גורתרגילולפסון הנדסה438ג14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00