tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0512-2509   קב': 01מבוא להתקנים אלקטרוניים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בן כהן אסיהשיעורולפסון הנדסה406ב08:00-10:00 ב'
ד"ר נתן אמיר
ד"ר בן כהן אסיהשיעורולפסון הנדסה130ד09:00-10:00 ב'
ד"ר נתן אמיר
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-2509   קב': 02מבוא להתקנים אלקטרוניים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר כץ נעםתרגילכיתות הנדסה207ה12:00-13:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00