tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0512-4000   קב': 01פרוייקט שלב ב'
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר עמרני עופרפרוייקטלא נדרשת כיתהב11:00-12:00 א'
מר פיינגלרנט יעקב
ד"ר עמרני עופרפרוייקטלא נדרשת כיתהה10:00-11:00 א'
מר פיינגלרנט יעקב
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4000   קב': 02פרוייקט שלב ב'
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פיינגלרנט יעקבפרוייקטלא נדרשת כיתהא12:00-13:00 ב'
פרוייקטלא נדרשת כיתהב14:00-15:00 ב'
פרוייקטלא נדרשת כיתהג12:00-13:00 ב'
פרוייקטלא נדרשת כיתהד12:00-13:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00