tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0512-4163   קב': 01מבוא לקודים לתיקון שגיאות
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אבן גיאשיעורכיתות הנדסה207ד10:00-13:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4163   קב': 02מבוא לקודים לתיקון שגיאות
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אבן גיאתרגילולפסון הנדסה118ה11:00-12:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00