tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0512-4360   קב': 01מבוא לבקרה לינארית מודרנית
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פרידמן אמליהשיעור ותרגילכיתות הנדסה101ב17:00-19:00 ב'
מר שרון יקיר
פרופ' פרידמן אמליהשיעור ותרגילעבודה סוציאל056ג14:00-16:00 ב'
מר שרון יקיר
  שיעור ותרגיל14:00-16:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00