tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות




שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0512-4462   קב': 01מבוא לתקשורת מחשבים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פרי יונדבשיעורכיתות הנדסה101ג14:00-16:00 ב'
שיעורכיתות הנדסה101ד11:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4462   קב': 02מבוא לתקשורת מחשבים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גינזבורג דבירתרגילולפסון הנדסה438ד12:00-13:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4462   קב': 03מבוא לתקשורת מחשבים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גינזבורג דבירתרגילולפסון הנדסה438ד13:00-14:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 



tau logohourglass00:00