tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0542-2600   קב': 01תרמודינמיקה (1)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ברנע דבורהשיעור ותרגילכיתות הנדסה101ב11:00-14:00 א'
מר פרשטמן אדם
פרופ' ברנע דבורהשיעור ותרגילכיתות הנדסה101ד10:00-12:00 א'
מר פרשטמן אדם
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-2600   קב': 02תרמודינמיקה (1)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בראונר נעימהשיעור ותרגילולפסון הנדסה438א11:00-14:00 ב'
מר חממי-ביסור איתן
פרופ' בראונר נעימהשיעור ותרגילולפסון הנדסה130ב10:00-12:00 ב'
מר חממי-ביסור איתן
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00