tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0553-5510   קב': 01מיקרוסקופיה אופטית מתקדמת ושימושיה בביורפואה
הנדסה/מחלקה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שקד נתן צבישיעורב15:00-18:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00