tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0555-4540   קב': 01מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתית
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' טולר תמירשיעוררב-תחומי הנד315ג16:00-19:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-4540   קב': 02מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתית
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בהירי אליצור שירתרגילרב-תחומי הנד315ג19:00-20:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00