tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0555-4561   קב': 01חישה רציפה של פרמטרים פיזיולוגיים
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שנער צבישיעורהנדסת תוכנה010א09:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-4561   קב': 02חישה רציפה של פרמטרים פיזיולוגיים
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר עזריה לירןתרגילהנדסת תוכנה010א08:00-09:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00