tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0555-4717   קב': 01פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק ב
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' טולר תמירשיעורא16:00-19:00 ב'
ד"ר סלומון דור
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-4717   קב': 02פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק ב
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר צפריר זהרתרגילא19:00-20:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00