tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0571-2803   קב': 01מבוא להסתברות
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' חלוזין נוריתשיעורכיתות הנדסה103ה10:00-13:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-2803   קב': 02מבוא להסתברות
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אורנשטיין עידותרגילולפסון הנדסה120ה15:00-16:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-2803   קב': 03מבוא להסתברות
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אורנשטיין עידותרגילולפסון הנדסה120ה14:00-15:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00