tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0571-3123   קב': 01ניתוח מערכות מלאי
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' צור מיכלשיעוראודיטו.הנדסה020ב09:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-3123   קב': 02ניתוח מערכות מלאי
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' גוטמן נועהתרגילולפסון הנדסה118ד11:00-12:30 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-3123   קב': 03ניתוח מערכות מלאי
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' גוטמן נועהתרגילולפסון הנדסה118ד12:30-14:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00