tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0571-3133   קב': 01אופטימיזציה ומטה יוריסטיקות
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גורדון גורןשיעוראודיטו.הנדסה020ה14:00-17:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-3133   קב': 02אופטימיזציה ומטה יוריסטיקות
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברקן יונתןתרגילולפסון הנדסה120ד12:30-14:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-3133   קב': 03אופטימיזציה ומטה יוריסטיקות
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברקן יונתןתרגילולפסון הנדסה120ד11:00-12:30 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00