tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0571-4116   קב': 01פרוייקט 2
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בוקצין יוסףפרוייקטביה"ס לכלכלה008ב14:00-17:00 ב'
פרוייקטולפסון הנדסה424ב14:00-17:00 ב'
פרוייקטלא נדרשת כיתהב14:00-17:00 ב'
פרוייקטעבודה סוציאל017ב15:00-18:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00