tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0571-4157   קב': 02מעבדה בניהול משאבי המפעל
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר יניב יגאלמעבדהולפסון הנדסה424ד17:00-20:00 ב'
מעבדהולפסון הנדסה238ד17:00-20:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00