tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0571-4173   קב': 01תורת המשחקים ויישומיה
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' חנני ערןשיעורכיתות הנדסה103ה09:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-4173   קב': 02תורת המשחקים ויישומיה
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בן-גל שחףתרגילולפסון הנדסה108א09:00-10:30 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-4173   קב': 03תורת המשחקים ויישומיה
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בן-גל שחףתרגילולפסון הנדסה108א10:30-12:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00