tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0572-5120   קב': 01פרטיות מידע
הנדסה/הנדסה תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר וולף רןשיעורכיתות הנדסה206א17:00-19:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00