tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0321-2105   קב': 01מכניקה אנליטית
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' קרלינר מארקשיעוראודיטור' לב009ג12:00-13:00 א'
שיעוראודיטור' לב009ד15:00-17:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-2105   קב': 02מכניקה אנליטית
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אבני יעלתרגילאודיטו. מלמד006ד14:00-15:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-2105   קב': 03מכניקה אנליטית
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אבני יעלתרגילפיזיקה-שנקר104ג18:00-19:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-2105   קב': 04מכניקה אנליטית
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אבני יעלתרגילפיזיקה-שנקר104ג13:00-14:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00