tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0321-3103   קב': 01מבוא למצב מוצק
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' דגן יורםשיעוראודיטור' דאך005ב10:00-11:00 א'
שיעוראודיטור' דאך005ה14:00-16:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-3103   קב': 02מבוא למצב מוצק
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' מכלין רוניתרגילפיזיקה-שנקר104ה16:00-17:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-3103   קב': 03מבוא למצב מוצק
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' מכלין רוניתרגילפיזיקה-שנקר104ב09:00-10:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00