tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0341-1200   קב': 01מבוא למדעי האטמוספירה
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פרייס קוליןשיעור ותרגילקפלון118א11:00-13:00 ב'
שיעור ותרגילקפלון118ג12:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00