tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0341-2007   קב': 01מעבדה במדעי כדור הארץ
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הרניק נילישיעור ותרגילקפלון324ב12:00-16:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00