tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0351-2809   קב': 01ביוכימיה לכימאים
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הירש יואלשיעורבריטניה005ג12:00-14:00 ב'
ד"ר רובינשטיין רתם
פרופ' הירש יואלשיעורבריטניה005ד17:00-18:00 ב'
ד"ר רובינשטיין רתם
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-2809   קב': 02ביוכימיה לכימאים
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ליבל גיאתרגילכיתות דן דוד204א08:00-10:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-2809   קב': 03ביוכימיה לכימאים
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ליבל גיאתרגילאורנשטיין111ד10:00-12:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00