tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0351-3207   קב': 01יסודות התהודה המגנטית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גולדבורט אמירשיעורכיתות דן דוד204ד13:00-15:00 א'
שיעורכיתות דן דוד204ה11:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-3207   קב': 02יסודות התהודה המגנטית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' מקריניץ מריהתרגילכיתות דן דוד204ה12:00-13:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00