tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0351-3305   קב': 01מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ויגלוק ארקדימעבדהכימיה-שנקר201ד08:00-13:00 א'
מעבדהכימיה-שנקר201ה10:00-16:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00