tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0368-3065   קב': 01מבוא לאבטחת מידע
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' וול אבישישיעורלמודי הסביבה101א13:00-16:00 ב'
מר נבו סלע
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0368-3065   קב': 02מבוא לאבטחת מידע
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר איטקין איילתרגיללמודי הסביבה101א16:00-17:00 ב'
מר איטקין ברק
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0368-3065   קב': 03מבוא לאבטחת מידע
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר איטקין איילתרגיללמודי הסביבה101א17:00-18:00 ב'
מר איטקין ברק
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00