tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0509-1446   קב': 01חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' להנדסת תעשייה וניהול
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר חנן אבישיעורכיתות הנדסה102א15:00-17:00 א'
שיעורכיתות הנדסה102ג08:00-10:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1446   קב': 02חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' להנדסת תעשייה וניהול
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בלאיש איתמרתרגילהנדסת תוכנה104ד16:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1446   קב': 03חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' להנדסת תעשייה וניהול
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בלאיש איתמרתרגילכיתות הנדסה205ד14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00