tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0509-1447   קב': 01חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי להנדסת תעשייה וניהול
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לנדסמן גיאשיעוראודיטו.הנדסה020א10:00-12:00 ב'
שיעוראודיטו.הנדסה020ב08:00-10:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1447   קב': 02חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי להנדסת תעשייה וניהול
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בן עטר אמירתרגילכיתות הנדסה206א15:00-17:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1447   קב': 03חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי להנדסת תעשייה וניהול
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר עובד אלוןתרגילולפסון הנדסה118ד12:00-14:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00