tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0509-1646   קב': 01חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' להנדסה מכנית ומדע והנדסה של חומרים
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' טלעזר הללשיעוראודיטו.הנדסה020ג10:00-12:00 א'
שיעורכיתות הנדסה101ד13:00-15:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1646   קב': 02חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' להנדסה מכנית ומדע והנדסה של חומרים
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר יריב אלוןתרגילוולפסון - הנדסה130ב08:00-10:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1646   קב': 03חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' להנדסה מכנית ומדע והנדסה של חומרים
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר יריב אלוןתרגילוולפסון - הנדסה130א12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1646   קב': 04חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' להנדסה מכנית ומדע והנדסה של חומרים
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר מינקין אלכסנדרשיעורכיתות הנדסה102ב08:00-10:00 א'
שיעורכיתות הנדסה102ג10:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1646   קב': 05חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' להנדסה מכנית ומדע והנדסה של חומרים
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בן עטר אמירתרגילהנדסת תוכנה101א12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1646   קב': 06חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' להנדסה מכנית ומדע והנדסה של חומרים
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר כרמון עודדתרגילכיתות הנדסה103ג14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1646   קב': 07חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' להנדסה מכנית ומדע והנדסה של חומרים
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גוטמן בנימיןשיעורוולפסון - הנדסה406ב17:00-19:00 ב'
שיעורכיתות הנדסה101ג16:00-18:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1646   קב': 08חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' להנדסה מכנית ומדע והנדסה של חומרים
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בלאיש איתמרתרגילוולפסון - הנדסה118ה18:00-20:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00