tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 01כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ליידרמן פבלשיעורגילמן223ד10:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 02כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אסולין מוריהתרגילהנדסת תוכנה104ב12:00-13:00 א'
מר כהן עשהאל יעקב
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 03כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אסולין מוריהתרגילהנדסת תוכנה104ג12:00-13:00 א'
מר כהן עשהאל יעקב
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 04כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ליידרמן פבלשיעורכיתות הנדסה103ד08:00-10:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 05כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אסולין מוריהתרגילהנדסת תוכנה104ג13:00-14:00 א'
מר כהן עשהאל יעקב
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1815   קב': 06כימיה בסיסית להנדסה
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אסולין מוריהתרגילהנדסת תוכנה103ב13:00-14:00 א'
מר כהן עשהאל יעקב
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00