tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0512-1201   קב': 01מבוא למערכות ומעגלים חשמליים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר זיו עפרשיעוראודיטו.הנדסה020ב12:00-14:00 א'
שיעורכיתות הנדסה102ה16:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-1201   קב': 02מבוא למערכות ומעגלים חשמליים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ויטלסון רןתרגילרב-תחומי הנד315ב16:00-18:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-1201   קב': 03מבוא למערכות ומעגלים חשמליים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ויטלסון רןתרגילעבודה סוציאל056ה14:00-16:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00