tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0512-4462   קב': 01מבוא לתקשורת מחשבים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פת שמיר בועזשיעורביה"ס לכלכלה012ג14:00-16:00 ב'
שיעורכיתות הנדסה101ד11:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4462   קב': 02מבוא לתקשורת מחשבים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גינזבורג דבירתרגילכיתות דן דוד112ד12:00-13:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4462   קב': 03מבוא לתקשורת מחשבים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גינזבורג דבירתרגילכיתות דן דוד112ד13:00-14:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00