tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0542-4010   קב': 01תיכון ופרוייקט (1)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברקו דני-משהפרוייקטולפסון הנדסה001ב15:00-16:00 א'
פרופ' רייך יורם
מר ברקו דני-משהפרוייקט א'
פרופ' רייך יורם
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-4010   קב': 02תיכון ופרוייקט (1)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברקו דני-משהפרוייקט ב'
פרופ' רייך יורם
  
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00