tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0542-4092   קב': 01מעבדת זרימה ומעבר חום
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר האושטיין הרמןמעבדהולפסון הנדסה269ג08:00-11:00 א'
מר חממי-ביסור איתן
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-4092   קב': 02מעבדת זרימה ומעבר חום
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר האושטיין הרמןמעבדהולפסון הנדסה269ג11:00-14:00 א'
מר חממי-ביסור איתן
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-4092   קב': 03מעבדת זרימה ומעבר חום
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר האושטיין הרמןמעבדהולפסון הנדסה269ג14:00-17:00 א'
מר חממי-ביסור איתן
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-4092   קב': 04מעבדת זרימה ומעבר חום
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר האושטיין הרמןמעבדהולפסון הנדסה269ג17:00-20:00 א'
מר חממי-ביסור איתן
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-4092   קב': 05מעבדת זרימה ומעבר חום
טווח תאריכים - שבועיהנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר חממי-ביסור איתןמעבדהולפסון הנדסה269ב09:00-12:00 קיץ
ד"ר רבינוביץ אבינעם
מר חממי-ביסור איתןמעבדהולפסון הנדסה269ד09:00-12:00 קיץ
ד"ר רבינוביץ אבינעם
  מעבדה קיץ
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00