tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות




שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0553-5370   קב': 01עקרונות ויישומים של תאי גזע לשימושים רפואיים
הנדסה/מחלקה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שהרבני יוסף אורנה עמםשיעורעבודה סוציאל015ב16:00-19:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 



tau logohourglass00:00