tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות




שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0555-2407   קב': 01מכניקת המוצקים
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר צ'יצ'יאן אורןשיעורוולפסון - הנדסה406ב17:00-20:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-2407   קב': 02מכניקת המוצקים
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גולן זגגי עילםתרגילוולפסון - הנדסה120ד11:00-12:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-2407   קב': 03מכניקת המוצקים
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר צ'יצ'יאן אורןשיעורוולפסון - הנדסה134ד16:00-19:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-2407   קב': 04מכניקת המוצקים
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גולן זגגי עילםתרגילהנדסת תוכנה106ד15:00-16:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 



tau logohourglass00:00