tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0555-4717   קב': 01פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק ב
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' טולר תמירשיעורוולפסון - הנדסה118א16:00-19:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-4717   קב': 02פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק ב
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ינאי עדיתרגילוולפסון - הנדסה118א19:00-20:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00