tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0560-2510   קב': 01מבני נתונים ואלגוריתמים
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' דוד לירוןשיעורכיתות הנדסה207ב15:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0560-2510   קב': 02מבני נתונים ואלגוריתמים
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר נאור אילתרגילכיתות הנדסה207ב18:00-19:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0560-2510   קב': 03מבני נתונים ואלגוריתמים
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' דוד לירוןשיעורהנדסת תוכנה104א16:00-19:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0560-2510   קב': 04מבני נתונים ואלגוריתמים
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר נאור אילתרגילולפסון הנדסה238ה19:00-20:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00