tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0571-3122   קב': 01הבטים פיזיולוגיים בהנדסת גורמי אנוש
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר מורג עדושיעוראודיטו.הנדסה020ב17:00-19:00 ב'
מר נעים אור
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00