tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0571-3133   קב': 01אופטימיזציה ומטה יוריסטיקות
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גורדון גורןשיעורכיתות הנדסה102ב13:00-16:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-3133   קב': 02אופטימיזציה ומטה יוריסטיקות
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברקן יונתןתרגילכיתות הנדסה206ד11:30-13:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-3133   קב': 03אופטימיזציה ומטה יוריסטיקות
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברקן יונתןתרגילכיתות הנדסה206ד10:00-11:30 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00