tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0571-4107   קב': 01פרוייקט 1
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בוקצין יוסףפרוייקטעבודה סוציאל007ב15:00-18:00 א'
פרוייקטעבודה סוציאל012ב15:00-18:00 א'
פרוייקטעבודה סוציאל009ב15:00-18:00 א'
פרוייקטעבודה סוציאל008ב15:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00