tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0571-4116   קב': 01פרוייקט 2
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בוקצין יוסףפרוייקטכיתות דן דוד102ב14:00-16:00 ב'
פרוייקטכיתות דן דוד209ב14:00-16:00 ב'
פרוייקטביה"ס לכלכלה011ב14:00-17:00 ב'
פרוייקטביה"ס לכלכלה008ב14:00-17:00 ב'
פרוייקטעבודה סוציאל016ב16:00-17:00 ב'
פרוייקטעבודה סוציאל017ב16:00-17:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00