tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0571-4152   קב': 01מעבדה בייצור משולב מחשב (Cim)
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן גל עירדמעבדהולפסון הנדסה455ה09:00-12:00 א'
גב' דואק פינקוביץ' יפעת
מר הלוי גד
גב' יחזקאל סול
ד"ר לוין משה
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-4152   קב': 02מעבדה בייצור משולב מחשב (Cim)
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן גל עירדמעבדהולפסון הנדסה455ה12:00-15:00 א'
גב' דואק פינקוביץ' יפעת
מר הלוי גד
גב' יחזקאל סול
ד"ר לוין משה
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-4152   קב': 03מעבדה בייצור משולב מחשב (Cim)
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן גל עירדמעבדהולפסון הנדסה455ה15:00-18:00 א'
גב' דואק פינקוביץ' יפעת
מר הלוי גד
גב' יחזקאל סול
ד"ר לוין משה
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-4152   קב': 04מעבדה בייצור משולב מחשב (Cim)
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן גל עירדמעבדהולפסון הנדסה455ה10:00-13:00 ב'
גב' דואק פינקוביץ' יפעת
גב' יחזקאל סול
ד"ר לוין משה
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-4152   קב': 05מעבדה בייצור משולב מחשב (Cim)
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן גל עירדמעבדהולפסון הנדסה455ה13:00-16:00 ב'
גב' דואק פינקוביץ' יפעת
גב' יחזקאל סול
ד"ר לוין משה
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-4152   קב': 06מעבדה בייצור משולב מחשב (Cim)
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן גל עירדמעבדהולפסון הנדסה455ה16:00-19:00 ב'
גב' דואק פינקוביץ' יפעת
גב' יחזקאל סול
ד"ר לוין משה
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00