tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0571-4157   קב': 02מעבדה בניהול משאבי המפעל
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר יניב יגאלמעבדהולפסון הנדסה238ד17:00-20:00 ב'
מעבדהולפסון הנדסה424ד17:00-20:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00